Danh mục: Kế hoạch

Kế hoạch năm 2022

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại Văn bản Tên loại và trích yếu nội dung văn bản 5 05 /KH-TrTHHQ...

Kế hoạch năm 2021

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại Văn bản Tên loại và trích yếu nội dung văn bản 40 40 /KH-TrTHHQ...

Kế hoạch năm 2020

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại Văn bản Tên loại và trích yếu nội dung văn bản 41 41 /KH-TrTHHQ...