Quy chế – Nội quy

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại
Văn bản
Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
9 …..QĐ 58/QĐTr THHQ 31.12 2021 QC Quy chế chi tiêu nội bộ 2022
8 …..QĐ 54/QĐTr THHQ 06.10 2021  QT Bộ Quy tắc ứng xử  
7 …..QĐ 51/QĐTr THHQ 06.10 2021  NQ Nội quy nhà trường
6 …..QĐ 50/QĐTr THHQ 06.10 2021 QC Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
5 …..QĐ 49/QĐTr THHQ 20.9 2021 QC Quy chế quy định các hoạt động về văn thư, lưu trữ
4 …..QĐ 51/QĐTr THHQ 31.12 2020 QC Quy chế phối hợp giữa nhà trường và Công an xã
3 …..QĐ 48/QĐTr THHQ 28.12 2020 QC Quy chế tự kiểm tra tài chính năm 2021
2   20.11 2020 QC Quy chế phối hợp Công đoàn- Nhà trường
1 ….QĐ 19/QĐTr THHQ 05.10 2019 ĐA Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2025”
Leave a Comment