Danh sách Tổ Văn phòng

Danh sách Tổ Văn phòng

Biên bản kiểm tra nội bộ

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Hộ khẩu Nữ Trình độ đào tạo Điện thoại Email
25 1 Lê Thị Hà Phương 17.09.1995 TT Hoằng Anh
1
ĐHKT 348193685 phuonglth2021@gmail.com
26 2 Đặng Thị Thuận 16/09/1981 TV, HC TP Thanh Hoá 1 ĐHKT 945388468 dangthithuan13@gmail.com
Leave a Comment