Danh sách Tổ CM bộ môn đặc thù

Danh sách thành viên Tổ CM  bộ môn đặc thù

Biên bản kiểm tra nội bộ

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ
Hộ khẩu
Nữ Trình độ đào tạo Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Hương 12/06/1977 Tổ trưởng Hoằng Lý
1
ĐHSP TD 0832108639 nguyenhuongth1977@gmail.com
2 Hoàng Sơn Thành 15/02/1977 Thư kí HĐT
TP Thanh Hoá
0 CĐSP MT 0986979936 hoasynha@gmail.com
3 Đoàn Thị Hương 14/06/1979 GV ÂN TP Thanh Hoá 1 ĐHSP TD 0919443868 huongmussic@gmail.com
4 Hoàng Thị Lan Anh 15/05/1978 GV Tiếng Anh
Hoằng Quỳ
1
ĐHSP Anh 0916048659 lananhthcsv@gmail.com
5 Trần Thị Việt 26/01/1975 GV Tiếng Anh TP Thanh Hoá 1 ĐHSP Anh 0914606061 viettranhq@gmail.com
6 Vũ Ngọc Phúc 15.3.1986 GV Tin học Hoằng Quỳ 0 Cử nhân CNTT 0912646023 ngocphuc153@gmail.com
7 Nguyễn Thị Thương 12.09.1991 Tổng PT Đội Hoằng Quỳ 1 CĐTD 824097773 nguyenthithuongtdhoangquy@gmail.com
Leave a Comment