Danh sách Tổ Chuyên môn 4, 5

Danh sách Tổ CM 4, 5

Biên bản kiểm tra nội bộ

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Hộ khẩu Nữ Trình độ đào tạo Điện thoại Email
1 4A Trương Thị Điền 10/01/1977 Giáo viên 4 Hoằng Lý 1 ĐHSPTH 0941123260 truongdiendung2@gmail.com
2 B Nguyễn Thị Nhân 16/10/1977 Giáo viên 4 Hoằng Quỳ 1 ĐHSPTH 0913766921 nguyenthinhan1610@gmail.com
3 C Lê Thị Chinh 21/12/1976 Giáo viên 4 Hoằng Phú 1 ĐHSPTH 986520871 chinhtamhp@gmail.com
4 D Lê Đình Quý 10.10.1970 Giáo viên 4 Hoằng Quý 0 ĐHSPTH 359970930 ledinh.quy.70@gmail.com
5 5A Lê Thị Hà Giang 23/08/1974 Tổ trưởng Hoằng Quỳ 1 ĐHSPTH 0382628468 lhgiang74@gmail.com
6 B Nguyễn Thị Hồng 20/01/1981 Giáo viên 5 Hoằng Lý 1 ĐHSPTH 977995009 hongthcs2001@gmail.com
7 C Phạm Thị Hoa 27/06/1971 Giáo viên 5 Hoằng Lý 1 ĐHSPTH 0919348012 phamthihoa7169@gmail.com
Leave a Comment