Danh sách Tổ Chuyên môn 1,2,3

Danh sách Tổ Chuyên môn 1,2,3

Biên bản kiểm tra nội bộ

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Hộ khẩu Nữ Trình độ đào tạo Điện thoại Email
1 1A Nguyễn Thị Hường 07/07/1974 Giáo viên 1 Hoằng Lý
1
ĐHSPTH 0374072177 huonghq74@gmail.com
2 B Nguyễn Thị Bích Hồng 04/07/1977 Tổ phó TP Thanh Hoá 1 ĐHSPTH 0394875879 bichhong471977@gmail.com
3 C Tào Thị Duyên 1/9/1973 Giáo viên 1 Hoằng Lý 1 ĐHSPTH 0945328036 taoduyen370@gmail.com
4 D Trần Thị Hoan 5/2/1973 Giáo viên 1 Hoằng Quỳ 1 ĐHSPTH 0369090456 hoanhung74@gmail.com
5 2A Nguyễn Thị Hạnh 01/12/1976 Giáo viên 2 Hoằng Quỳ 1 ĐHSPTH 0364169199 hanhhq76@gmail.com
6 B Tào Thị Thủy 08/07/1977 Giáo viên 2 Hoằng Anh 1 ĐHSPTH 08 4567 2269 taothuy77@gmail.com
7 C Nguyễn Thị Quỳnh 19/06/1970 Giáo viên 2 Hoằng Lý 1 ĐHSPTH 0812253101 quynhhq70@gmail.com
8 D Lê Thị Hiền 08/03/1969 Giáo viên 2 Hoằng Lý 1 ĐHSPTH 0339268997 lethihienhoangquy@gmail.com
9 B Nguyễn Thị Nhàn 1/4/1975 Giáo viên 3 Hoằng Lý 1 ĐHSPTH 825061597 nhanhc75@gmail.com
10 C Lê Thị Hương 20/12/1974 Tổ trưởng Hoằng Quỳ 1 ĐHSPTH 0377622618 huongvinh97@gmail.com
11 D Trịnh Thị Tình 03/06/1967 Giáo viên 3 Hoằng Quỳ 1 THSPTH 0987424492 trinhtinhhq@gmail.com
Leave a Comment