CÁN BỘ GVNV NĂM 2022

 

Danh sách kèm theo Phiếu ĐG VC quản lí Phiếu đánh giá viên chức Đánh giá GV liên trường Nhiệm vụ của các vị trí việc làm

 

1 Nguyễn Trường Giang 23.05.1972 Hoằng Quỳ ĐHSPTH HT 06.09.1992 8.2018 10.2012 nguyengiang666@gmail.com
2 Nguyễn Văn Nam 13.06.1968 Tào Xuyên ĐHSPTH HP 01.09.1992 8.2017 9.2000 namhieuhq@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hường 7.7.1974 Tào Xuyên ĐHSPTH GV 01.09.1996 10.2003 huonghq74@gmail.com
4 Nguyễn Thị Bích Hồng 4.7.1977 Đông Thọ ĐHSPTH GV 01.09.1998 1.2016 bichhong471977@gmail.com
5 Tào Thị Duyên 1.9.1973 Tào Xuyên ĐHSPTH GV 01.09.1998 8.2016 taoduyen370@gmail.com
6 Trần Thị Hoan 2.5.1973 Hoằng Quỳ ĐHSPTH GV 01.09.1996 9.2020 hoanhung74@gmail.com
7 Nguyễn Thị Hạnh 1.12.1976 Hoằng Quỳ ĐHSPTH GV 01.09.1998 8.2007 hanhhq76@gmail.com
8 Tào Thị Thủy 8.7.1977 Long Anh ĐHSPTH GV 01.09.1998 9.2014 taothuy77@gmail.com
9 Nguyễn Thị Quỳnh 19.06.1970 Đông Thọ ĐHSPTH GV 26.08.1996 9.2006 quynhhq70@gmail.com
10 Lê Thị Hiền 8.3.1969 Tào Xuyên ĐHSPTH GV 01.09.1996 9.2010 lethihienhoangquy@gmail.com
11 Nguyễn Thị Nhàn 1.4.1975 Tào Xuyên ĐHSPTH GV 01.09.1995 11.2021 nhanhc75@gmail.com
12 Trịnh Thị Tình 3.6.1967 Hoằng Quỳ THSP GV 01.04.2000 8.2011 trinhtinhhq@gmail.com
13 Lê Thị Hương 20.12.1974 Hoằng Quỳ ĐHSPTH GV 01.09.1994 9.2009 huongvinh97@gmail.com
14 Nguyễn Thị Nhân 16.10.1977 Hoằng Quỳ ĐHSPTH GV 01.09.1997 8.2019 nguyenthinhan1610@gmail.com
15 Trương Thị Điền 10.1.1977 Tào Xuyên ĐHSPTH GV 01.09.1998 11.2003 truongdiendung2@gmail.com
16 Lê Đình Quý 10.10.1970 Hoằng Quý ĐHSPTH GV 01.09.1998 8.2021 ledinh.quy.70@gmail.com
17 Lê Thị Hà Giang 23.08.1974 Hoằng Quỳ ĐHSPTH GV 16.10.1999 12.2002 lhgiang74@gmail.com
18 Nguyễn Thị Hồng 20.01.1981 Tào Xuyên ĐHSPVăn GV 01.10.2004 10.2021 hongthcs2001@gmail.com
19 Phạm Thị Hoa 27.06.1971 Tào Xuyên ĐHSPTH GV 07.09.1991 9.1994 phamthihoa7169@gmail.com
20 Nguyễn Thị Hương 12.6.1977 Tào Xuyên ĐHSPTD GVTD 31.10.2000 3.2003 nguyenhuongth1977@gmail.com
21 Hoàng Sơn Thành 15.02.1977 Nam Ngạn ĐHSPMT GV MT 24.10.2003 10.2003 hoasynha@gmail.com
22 Vũ Ngọc Phúc 15.3.1986 Hoằng Quỳ ĐHCNTT GV Tin học 01.09.2013 9.2013 ngocphuc153@gmail.com
23 Hoàng Thị Lan Anh 15.05.1978 Hoằng Quỳ ĐHSP Anh GV Tiếng Anh 10.10.2002 1.2015 lananhthcsv@gmail.com
24 Trần Thị Việt 26.01.1975 P. Đông Sơn ĐHSPAnh GV Tiếng Anh 01.12.2003 12.2003 viettranhq@gmail.com
25 Đoàn Thị Hương 14.06.1979 P. Đông Sơn ĐHSPÂN GV ÂN 31.10.2000 10.2000 huongmussic@gmail.com
26 Nguyễn Thị Thương 12.09.1991 Hoằng Quỳ ĐHSPTD GVTD 01.09.2021 9.2021 nguyenthithuongtdhoangquy@gmail.com
27 Lê Thị Hà Phương 17.09.1995 Long Anh ĐHKT Kế toán 01.09.2018 7.2019 phuonglth2021@gmail.com
28 Đặng Thị Thuận 16.09.1981 Nam Ngạn ĐHKT HC, TV 01.08.2011 2..2012 dangthithuan13@gmail.com
Leave a Comment