Danh mục văn bản

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại
Văn bản
Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
5 Số : 05 /KH-PGD 15.3 2022 CV CV khảo sát CBQL
Số : 05 /KH-PGD
Số : 05 /KH-PGD
Số : 05 /KH-PGD
Số : 05 /KH-PGD
4 Số : 05 /KH-PGD 22.02 2022 Kế hoạch Kế hoạch Theo dõi thi hành Pháp luật
3 Số : 05 /KH-PGD 11.02 2022 Kế hoạch Kế hoạch phát triển GD
2 Số : 05 /KH-PGD 25.01 2022 Kế hoạch Kế hoạch Tài chính
1 Số : 05 /KH-PGD 6.01 2022 Kế hoạch Nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ giai đoạn 2021-2025
Leave a Comment