Công văn PGD HD thu – chi

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại
Văn bản
Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
8 484 /GDĐT-KHTC 23.9 2021 CV CV hướng dẫn các khoản thu năm 2021-2022
7 529 /GDĐT-KHTC 28.9 2020 CV CV duyệt các khoản thu
6 529 /GDĐT-KHTC 28.8 2020 CV CV duyệt các khoản thu
5 440 /GDĐT- KHTC 25.8 2020 CV cong van hd thu chi 20-2021
4 Mẫu dự kiến chi 2020-2021
3 Mẫu dự kiến thu
2
1
Leave a Comment