Biên bản sinh hoạt Tổ Văn phòng

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại
Văn bản
Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
13 08/TVP 2022 BB Biên bản sinh hoạt tháng 7
12 07/TVP 2022 BB Biên bản sinh hoạt tháng 6
11 06/TVP 2022 BB Biên bản sinh hoạt tháng 5
10 05/TVP 2022 BB Biên bản sinh hoạt tháng 5
9 04/TVP 10.01 2022 BB Biên bản sinh hoạt tháng 4
8 03/TVP 2022 BB Biên bản sinh hoạt tháng 3
7 02/TVP 2022 BB Biên bản sinh hoạt tháng 2
6 01/TVP 2022 BB Biên bản sinh hoạt tháng 1
5 13/TVP 2021 BB Biên bản sinh hoạt tháng 12
4 12/TVP 2021 BB Biên bản sinh hoạt tháng 11
3 11/TVP 2021 BB Biên bản sinh hoạt tháng 10
2 10/TVP 2021 BB Biên bản sinh hoạt tháng 9
1 09/TVP 10.8 2021 BB Biên bản sinh hoạt tháng 8
13 08/TVP 2021 BB Biên bản sinh hoạt tháng 7
12 07/TVP 2021 BB Biên bản sinh hoạt tháng 6
11 06/TVP 2021 BB Biên bản sinh hoạt tháng 5
10 05/TVP 2021 BB Biên bản sinh hoạt tháng 5
9 04/TVP 10.4 2021 BB Biên bản sinh hoạt tháng 4
8 03/TVP 2021 BB Biên bản sinh hoạt tháng 3
7 02/TVP 2021 BB Biên bản sinh hoạt tháng 2
6 01/TVP 2020 BB Biên bản sinh hoạt tháng 1
5 13/TVP 2020 BB Biên bản sinh hoạt tháng 12
4 12/TVP 2020 BB Biên bản sinh hoạt tháng 11
3 11/TVP 2020 BB Biên bản sinh hoạt tháng 10
2 10/TVP 2020 BB Biên bản sinh hoạt tháng 9
1 09/TVP 15.8 2020 BB Biên bản sinh hoạt tháng 8
13 08/TVP 2020 BB Biên bản sinh hoạt tháng 7
12 07/TVP 2020 BB Biên bản sinh hoạt tháng 6
11 06/TVP 2020 BB Biên bản sinh hoạt tháng 5
10 05/TVP 2020 BB Biên bản sinh hoạt tháng 5
9 04/TVP 10.4 2020 BB Biên bản sinh hoạt tháng 4
8 03/TVP 2020 BB Biên bản sinh hoạt tháng 3
7 02/TVP 2020 BB Biên bản sinh hoạt tháng 2
6 01/TVP 2019 BB Biên bản sinh hoạt tháng 1
5 13/TVP 2019 BB Biên bản sinh hoạt tháng 12
4 12/TVP 2019 BB Biên bản sinh hoạt tháng 11
3 11/TVP 2019 BB Biên bản sinh hoạt tháng 10
2 10/TVP 2019 BB Biên bản sinh hoạt tháng 9
1 09/TVP 15.8 2019 BB Biên bản sinh hoạt tháng 8
13 08/TVP 2019 BB Biên bản sinh hoạt tháng 7
12 07/TVP 2019 BB Biên bản sinh hoạt tháng 6
11 06/TVP 2019 BB Biên bản sinh hoạt tháng 5
10 05/TVP 2019 BB Biên bản sinh hoạt tháng 5
9 04/TVP 10.4 2019 BB Biên bản sinh hoạt tháng 4
8 03/TVP 2019 BB Biên bản sinh hoạt tháng 3
7 02/TVP 2019 BB Biên bản sinh hoạt tháng 2
6 01/TVP 2018 BB Biên bản sinh hoạt tháng 1
5 13/TVP 2018 BB Biên bản sinh hoạt tháng 12
4 12/TVP 2018 BB Biên bản sinh hoạt tháng 11
3 11/TVP 2018 BB Biên bản sinh hoạt tháng 10
2 10/TVP 2018 BB Biên bản sinh hoạt tháng 9
1 09/TVP 15.8 2018 BB Biên bản sinh hoạt tháng 8
Biên bản kiểm tra  Biên bản nghiệm thu – tiếp nhận Văn bản nội bộ
BB niêm yết 5  BB hủy thuốc  
bien ban 6 BB CK bản khai TS  
bien ban 7           
bien ban 8     
bien ban 9.1  Biểu mẫu công khai TT 61-2017  
BB niêm yết 9.2

 

Leave a Comment