Biên bản sinh hoạt chuyên môn đặc thù

Biên bản kiểm tra nội bộ

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại
Văn bản
Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
22 12/TCM 2022 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn tháng 7
21 11/TCM 2022 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 6
20 10/TCM 2022 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 5
19 09/TCM 2022 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 5
18 08/TCM 2022 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 4
17 07/TCM 2022 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 4
16 06/TCM 2022 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 3
15 05/TCM 2022 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 3
14 04/TCM 2022 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 2
13 03/TCM 2022 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 2
12 02/TCM 2022 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 1
11 01/TCM 10.01 2022 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 1
10 22/TCM 2022 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn tháng 12
9 21/TCM 2022 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 12
8 20/TCM 2021 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 11
7 19/TCM 2021 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 11
6 18/TCM 2021 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 10
5 17/TCM 2021 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 10
4 16/TCM 2021 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 9
3 15/TCM 2021 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 9
2 14/TCM 25.8 2021 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 8
1 13/TCM 10.8 2021 BB Biên bản sinh hoạt chuyên môn  tháng 8
Leave a Comment