Biên bản nhà trường năm 2022

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại
Văn bản
Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
12 2022 BB Biên bản họp nhà trường tháng 12
11 2022 BB Biên bản họp nhà trường tháng 11
10 2022 BB Biên bản họp nhà trường tháng 10
9 2022 BB Biên bản họp nhà trường tháng 9
8 2022 BB Biên bản họp nhà trường tháng 8
7 2022 BB Biên bản họp nhà trường tháng 7
6 2022 BB Biên bản họp nhà trường tháng 6
5 2022 BB Biên bản họp nhà trường tháng 5
4 2022 BB Biên bản họp nhà trường tháng 4
3 03/ BB –  Tr THHQ 23.3 2022 BB Biên bản họp nhà trường tháng 3
2 02/ BB –  Tr THHQ 23.02 2022 BB Biên bản họp nhà trường tháng 2
1 01 /BB –  Tr THHQ 21.01 2022 BB Biên bản họp nhà trường tháng 1
Leave a Comment