Biên bản nhà trường năm 2021

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại
Văn bản
Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
13 13 /BB – Tr THHQ 24.12 2021 BB Biên bản họp nhà trường tháng 12
12 12 /BB – Tr THHQ 30.11 2021 BB Biên bản họp nhà trường tháng 11
11 11/BB – Tr THHQ 30.10 2021 BB Biên bản họp nhà trường tháng 10
10 10/BB – Tr THHQ 06.10 2021 BB BB Hội nghị Viên chức 2021-2022
9 09/BB – Tr THHQ 25.8 2021 BB Biên bản họp nhà trường tháng 9
8 08/BB – Tr THHQ 25.8 2021 BB Biên bản họp nhà trường tháng 8
7 07/BB – Tr THHQ 24.7 2021 BB Biên bản họp nhà trường tháng 7
6 06/BB – Tr THÀNH 24.6 2021 BB Biên bản họp nhà trường tháng 6
5 05/BB – Tr THHQ 27.5 2021 BB Biên bản họp nhà trường tháng 5
4 04/BB – Tr THHQ 28.4 2021 BB Biên bản họp nhà trường tháng 4
3 03/BB – Tr THHQ 24.3 2021 BB Biên bản họp nhà trường tháng 3
2 02/BB – Tr THHQ 24.02 2021 BB Biên bản họp nhà trường tháng 2
1 01/BB – Tr THHQ 27.01 2021 BB Biên bản họp nhà trường tháng 1
Leave a Comment