Biên bản nhà trường năm 2020

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại
Văn bản
Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
13 12 /BB – Tr THHQ 26.12 2020 BB Biên bản họp nhà trường tháng 12
12 12 /BB – Tr THHQ  28.11 2020 BB Biên bản họp nhà trường tháng 11
11 11 /BB – Tr THHQ 21.10 2020 BB Biên bản họp nhà trường tháng  10
10 10 /BB – Tr THHQ 08.10 2020 BB Biên bản Hội nghị viên chức 2020-2021
9 09/BB – Tr THHQ 26.9 2020 BB Biên bản họp nhà trường tháng  9
8 08/BB – Tr THHQ 25.8 2020 BB Biên bản họp nhà trường tháng 8
7 07/BB – Tr THHQ 24.7 2020 BB Biên bản họp nhà trường tháng 7
6 06/BB – Tr THHQ 24.6 2020 BB Biên bản họp nhà trường tháng 6
5 05/BB – Tr THHQ 27.5 2020 BB Biên bản họp nhà trường tháng 5
4 04/BB – Tr THHQ 29.4 2020 BB Biên bản họp nhà trường tháng 4
3 03/BB – Tr THHQ 25.3 2020 BB Biên bản họp nhà trường tháng 3
2 02/BB – Tr THHQ 24.2 2020 BB Biên bản họp nhà trường tháng 2
1 01/BB – Tr THHQ 29.01 2020 BB Biên bản họp nhà trường tháng 1
Leave a Comment