Biên bản họp HĐ trường

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại
Văn bản
Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
8 00.8 2023 BB  
7 /BB – HĐTr THHQ 20.8 2022 BB Biên bản họp Hội đồng trường 2022-2023
6 10/BB – HĐTr THHQ 23.8 2021 BB Biên bản họp Hội đồng trường 2021-2022
5 08/BB – HĐTr THHQ 09.01 2021 BB Biên bản họp Hội đồng trường 1,.3. 2021
4 02/TT – HĐTr THHQ 22.9 2020 TT Tờ trình kiện toàn HĐT 2018-2023
3 07/BB – HĐTr THHQ 20.8 2020 BB Biên bản họp Hội đồng trường 2020
2 04/BB – HĐTr THHQ 21.8 2019 BB Biên bản họp Hội đồng trường 2019-2020
1 01/BB – HĐTr THHQ 22.8 2018 BB Biên bản họp Hội đồng trường 2018-2019
Leave a Comment