Biên bản Chi bộ năm 2022

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại
Văn bản
Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
12 2022 BB Biên bản họp Chi bộ tháng 12
11 2022 BB Biên bản họp Chi bộ tháng 11
10 2022 BB Biên bản họp Chi bộ tháng 10
9 2022 BB Biên bản họp Chi bộ tháng 9
8 2022 BB Biên bản họp Chi bộ tháng 8
7 2022 BB Biên bản họp Chi bộ tháng 7
6 2022 BB Biên bản họp Chi bộ tháng 6
5 2022 BB Biên bản họp Chi bộ tháng 5
4 2022 BB Biên bản họp Chi bộ tháng 4
3 2022 BB Biên bản họp Chi bộ tháng 3
2 2022 BB Biên bản họp Chi bộ tháng 2
1 2022 BB Biên bản họp Chi bộ tháng  1
Leave a Comment