Báo cáo

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại
Văn bản
Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
12 02 /BC – Tr THHQ 09.3 2022 BC
7 01 /BC – Tr THHQ 10.01 2022 BC Báo cáo đầu năm
6 03 /BC – Tr THHQ 2021 BC Báo cáo 
5 02 /BC – Tr THHQ 2021 BC Báo cáo
4 01 /BC – Tr THHQ 10.8 2021 BC Báo cáo giao ban
3 2020 BC Báo cáo
2 2020 BC Báo cáo
1 2020 BC Báo cáo
Leave a Comment