Ban chấp hành Chi hội Chữ Thập Đỏ Trường Tiểu học Hoằng Qùy

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN HOẰNG HÓA

CHI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG TH HOẰNG QUY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                        Độc lập -Tự do – Hạnh Phúc

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH                                        

CHI HỘI CHỨ THẬP ĐỎ TRƯỜNG TH HOẰNG QUY NHIỆM KỲ 2021-2026

(Kèm theo Tờ trình số 01TTr-CTĐ, ngày 2710/2021 của Chi Hội Chữ thập đỏ Trường Tiểu học Hoằng Quỳ)

I. Ban Chấp hành chi hội

TT Họ tên Năm sinh Dân tộc Tôn giáo Quê quán/ Nơi ở hiện nay Chức vụ – Đơn vị Trình độ Đảng viên Ghi chú
Nam Nữ Văn hóa Chuyên môn Chính trị
I Ban Chấp Hành                      
1 Nguyễn Trường Giang 1972 Kinh Không Hà Trung/ Thôn Phúc Tiên, xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Bí thư CB , Hiệu Trường Tiểu học Hoằng Quỳ 12/12 Đại học Trung cấp 1997
2 Nguyễn Văn Nam 1968 Kinh Không Thôn Tào Trụ, Tào Xuyên, TPTH, Thanh Hóa P. Bí thư CB , Hiệu Trường Tiểu học Hoằng Quỳ 12/12 Đại học Trung cấp 1995
3 Nguyễn Thị Nhân 1977 x Kinh Không Thôn Phúc Tiên, xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Chi ủy viên, Tổng PT Đội TNTP HCM 12/12 Đại học 2003
4 Hoàng Sơn Thành 1977 Kinh Không Trần Hưng Đạo, Nam Ngạn, TPTH, Thanh Hóa Thư kí HĐ trường, Trường Tiểu học Hoằng Quỳ 12/12 Đại học 2005
5 Tào Thị Thủy 1977 x Kinh Không Thôn Nhữ Xá, Long Anh, TPTH, Thanh Hóa Giáo viên

Trường Tiểu học Hoằng Quỳ

12/12 Đại học 2005

II. Chi hội trưởng, Chi hội phó

TT Họ tên Năm sinh Dân tộc Tôn giáo Quê quán/ Nơi ở hiện nay Chức vụ – Đơn vị Trình độ Đảng viên Ghi chú
Nam Nữ Văn hóa Chuyên môn Chính trị
I Chi Hội Trưởng                      
1 Nguyễn Trường Giang 1972 Kinh Không Hà Trung/ Thôn Phúc Tiên, xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Bí thư CB , Hiệu Trường Tiểu học Hoằng Quỳ 12/12 Đại học Trung cấp 1997
II Chi Hội Phó                      
2  

 

Nguyễn Văn Nam

1968 Kinh Không Thôn Tào Trụ, Tào Xuyên, TPTH, Thanh Hóa P. Bí thư CB , Hiệu Trường Tiểu học Hoằng Quỳ 12/12 Đại học Trung cấp 1995

 

III. Đại Biểu đi dự đại hội đại biểu Hội CTĐ huyện

TT Họ tên Năm sinh Dân tộc Tôn giáo Quê quán/ Nơi ở hiện nay Chức vụ – Đơn vị Trình độ Đảng viên Ghi chú
Nam Nữ Văn hóa Chuyên môn Chính trị
I ĐB chính thức bầu tại ĐH                        
Nguyễn Trường Giang 1972 Kinh Không Hà Trung/ Thôn Phúc Tiên, xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Bí thư CB, Hiệu Trường Tiểu học Hoằng Quỳ 12/12 Đại học Trung cấp 1997

Leave a Comment