5 năm sau công bố chương trình mới vẫn thiếu giáo viên 2 môn, ai chịu?

GDVN- Tình trạng thiếu giáo viên một số môn học mới ở Chương trình giáo dục phổ thông 2018 không chỉ diễn ra ở một vài địa phương mà diễn ra ở gần hết các tỉnh, thành.

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/5-nam-sau-cong-bo-chuong-trinh-moi-van-thieu-giao-vien-2-mon-ai-chiu-post225211.gd?fbclid=IwAR1DG0608T6nSM7P1pEt2UqPxtOYQN99PjZuS2gVkKTZi19g-Hi389UaK1I

Leave a Comment