Tháng: Tháng Ba 2022

Công văn UBND huyện

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại Văn bản Tên loại và trích yếu nội dung văn bản 11 621/UBND-GDĐT 28.3...

Huyện Đoàn

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại Văn bản Tên loại và trích yếu nội dung văn bản 2 48- HD/LN...

Danh mục văn bản

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại Văn bản Tên loại và trích yếu nội dung văn bản 5 Số :...

Tin tổng hợp

Thông tin mọi lúc – mọi nơi http://tatca.xyz/?fbclid=IwAR3lLd7Ospyd-cNHnY4aD5EY_2Svhr5olYzZzj2hJ4ASdThd72xYC5FNHac